Inverse Future VS Future Bitcoin

ก่อนเทรดควรทำความเข้าใจกับฟิวเจอร์คอนแท็ค

สัญญาฟิวเจอร์ หมายถึง สัญญาที่ไม่ใช่คู่สัญญาอินเวอส์แบบ BTC / USD ที่ไม่มีวันหมดอายุแต่สัญญาฟิวเจอร์จะมีวันระบุในสัญญาอย่างชัดเจน

มันมีบ้างอย่างที่ต่างกันระหว่างเทรดสปอร์ตกับเทรดสัญญาอินเวอร์มันจะเข้าใจง่ายขึ้นถ้าเริ่มดูโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและลิเวอร์เลต

การลอง(long)สัญญาฟิวเจอร์และสัญญาสปอร์ต

สมมุติว่าคุณซื้อ BTC 1 เหรียญที่ $7,500 และราคาขึ้นไป $10,000 แล้วคุณขายคุณได้ $2,500 หรือ 0.25 เหรียญ BTC

คราวนี้ทำเหมือนเดิมในสัญญาฟิวเจอร์ คุณเปิดโพซิชั่นลอง(long) 75 สัญญา(1 สัญญามีมูลค่า $100) รวมเป็น $7,500 แต่ถ้าทางโบรกไม่มีสัญญา BTC/USD มีแต่สัญญาอินเวอร์ USD/BTC คุณก็ต้องช็อตแทนที่ราคา 1 BTC = $7500 (1 สัญญา เท่ากับ 0.0133 เหรียญ BTC) หรือ $100 หาร 7,500

สีเหลืองคือราคาของสัญญาต่อหนึ่งหน่วยสัญญา(สีฟ้า) เช่น 1 BTC = $7500, 1USD = 0.000133 BTC, 100USD = 0.0133BTC

ราคาที่จะเปิด short ของสัญญา USD/BTC อยู่ที่ 0.0133 BTC จำนวน 75 สัญญาและเมื่อราคาลงมาเป็น 0.01 BTC ต่อ $100 หรือ 1 BTC ต่อ $10,000 ก็จะกำไร 0.01333 – 0.01 = $0.0033333 หรือ 

$1/300 ต่อ 1 สัญญา คุณช็อต 75 สัญญาจะกำไร 75 คูณ 1/300 ได้ $2,500

ถ้าราคาสวนทางกับโพซิชั่นจะทำให้ขาดทุน -_-

ตัวอย่างที่ 2 (ทำเองนะ)
1 สัญญาฟิวเจอร์ = 1BTC
ราคา BTC = $6,000
long $6,000
ปิดที่ $9,000
กำไร $3,000

สัญญาอินเวอร์ (USD/BTC)
1 สัญญา = 1 USD
ลงทุน 6,000 สัญญา หรือมีมูลค่า $6,000
Short USD = 1/6000 = 0.000167
ปิดที่ 1/9000 = 0.000111
กำไร 0.000167 – 0.000111 = 0.0000555 BTC
หรือ 0.0000555 BTC คูณ $9,000 = $0.5 ต่อสัญญา
รวม 0.5 คูณ 6,000 สัญญา เท่ากับ $3,000

ช็อตสปอต์ และฟิวเจอร์
ในตัวอย่างจะไม่คำนวณรวมกับค่าธรรมเนียม
ตัวอย่างที่ 1
ช็อตสัญญาฟิวเจอร์ที่ $10,000 เมื่อราคาลงไปที่ $7,500 กำไร $2,500 (1 สัญญาเท่ากับ $100)
เพราะฉนั้น $7500 เท่ากับ 75 สัญญา

เหมือนเดิมถ้าจะช็อต BTC ในสัญญาอินเวอร์ (USD/BTC) จะลอง(long) ที่ 0.01BTC / 100 USD จำนวน 100 สัญญาแทน เมื่อราคา 1 BTC = $10,000 (0.01 BTC/ 100USD) ปิดสัญญาที่ 1 BTC = $7,500 (0.01333 BTC/ 100USD) กำไร 0.01333 – 0.01 = 0.00333 BTC ต่อ 1 สัญญา ถ้า 100 สัญญาจะได้ 0.333 BTC หรือ $2499.75 (0.333 คูณ 7500)

การเปิด position มี 4 รูปแบบ

  1. long แล้วราคาขึ้นก็กำไร
  2. long แล้วราคาลงก็ขาดทุน
  3. short แล้วราคาลงก็กำไร
  4. short แล้วราคาขึ้นก็ขาดทุน

บทความนี้แปลโดย เทรดเดอร์เบ้นซ์ Nitiphong E. Niracho

แหล่งที่มา https://futuresbit.com/spot-trading-vs-inverse-futures-trading/